Jak działamy?

Przygotowanie profesjonalnego i skutecznego planu restrukturyzacji wymaga dużego doświadczenia i poświęcenia czasu. Wiemy z własnego doświadczenia z jakimi problemami i pytaniami spotykacie się już na samym początku, dlatego szanując Wasz czas i wychodząc na przeciw oczekiwaniom poniżej przygotowaliśmy dla Państwa kilka pytań i odpowiedzi, które otrzymujemy najczęściej od naszych klientów.

Dla Klientów, którzy planują restrukturyzację zobowiązań:

 1. Przygotowujemy wstępną analizę zdolności restrukturyzacyjnej – konsultacje, opracowanie niezbędnej dokumentacji
 2. Po ustaleniu możliwości skorzystania z opcji restrukturyzacji przygotowujemy pełną dokumentację konieczną do złożenia wniosku
 3. Pomagamy Klientom w toku postępowania restrukturyzacyjnego

Dla Klientów, którzy mają dłużnika w trudnej sytuacji:

Umożliwiamy przygotowanie raportu w sprawie oceny głosowania nad układem, możliwości spłaty zobowiązań przez dłużników wobec których ogłoszono postępowania restrukturyzacyjne lub upadłościowe.

Dla Klientów osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – przygotowujemy:

 1. wstępną analizę zdolności upadłościowej – konsultacje, opracowanie niezbędnej dokumentacji
 2. Po ustaleniu możliwości skorzystania z opcji ogłoszenia upadłości przygotowujemy pełną dokumentację konieczną do złożenia wniosku
 3. Pomagamy Klientom w toku postępowania upadłościowego

Restrukturyzacja

Jakie możliwości ma przedsiębiorca, który ma trudności w spłacie zobowiązań, nie może skorzystać z rozwiązań z pomocy wsparcia w sytuacji epidemii COVID -19

Jedną z dostępnych opcji jest próba wnioskowania o ogłoszenie postępowania restrukturyzacji i sanacyjnego do sądu.

Dla kogo będzie możliwe skorzystanie z restrukturyzacji?

 • przedsiębiorców – według definicji z KC (może to być według definicji osoba prowadząca jednoosobową działalność, wspólnicy spółki cywilnej a nawet spółka kapitałowa przed rejestracją w tzw.organizacji)
 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej
 • wspólników osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
 • wspólników spółki partnerskiej.

Jaki jest cel postępowania restrukturyzacyjnego?

Umożliwienie dłużnikowi zawarcia układu z wierzycielami, poprawa skuteczności działania przedsiębiorstwa dłużnika poprzez zastosowanie różnych środków restrukturyzacyjnych

Jakie są plusy postępowania restrukturyzacyjnego?

 • szybkie rozpatrzenie wniosku – dla sądu jest to priorytet, dlatego decyzję powinno się uzyskać w terminie maksymalnie szybkim – kilka tygodni, miesiąc (zależnie od wydziału sądu i miejsca jego położenia)
 • ogłoszenie sanacji powoduje zakończenie postępowań egzekucyjnych, zwolnienie zajętych składników spod zajęcia, zwolnienie rachunków bankowych, zastawów, zwrot środków pobranych przez komornika, zastawów skarbowych – daje możliwość ich wykorzystania w normalnej działalności,
 • ogłoszenie sanacji umożliwia dalszą działalność przedsiębiorstwa – pozwana na wykonywanie zobowiązań handlowych, zawieranie umów jednak wymaga współpracy z wyznaczonym przez sąd zarządcą,
 • działania przedsiębiorstwa określi plan restrukturyzacyjny – daje on możliwości rozłożenia należności w czasie,

Zmianę zobowiązań i ich redukcję – można zaproponować np. spłatę bez odsetek, obniżenie płatności o określoną kwotę w procentach,

Kto sporządza plan restrukturyzacyjny?

wstępny możemy przygotować na Państwa zlecenie, plan restrukturyzacyjny po ogłoszeniu sanacji przygotuje zarządca wybrany przez sąd.

Jak długo trwa postępowanie?

 • samo rozpatrzenie wniosku odbywa się dość szybko jak na realia sądowe, następnie postępowanie może być rozłożone w czasie na kilka lat, w tym czasie jest prowadzona normalna działalność
 • po ogłoszeniu wydaniu postanowienia o ogłoszeniu sanacji kolejnym krokiem są działania zarządcy polegające na spisaniu majątku, przygotowaniu planu restrukturyzacyjnego, przygotowaniu listy wierzycieli
 • zarządca może podejmować szereg działań ochronnych takich, jak pozywanie dłużników podmiotu sanowanego, pisanie wniosków o rozwiązanie umów niekorzystnych dla podmiotu sanowanego,  zarządca może być stroną postępowań sądowych, które są w toku przeciwko sanowanemu podmiotowi

Co zawiera plan restrukturyzacyjny?

Plan restrukturyzacyjny zawiera co najmniej:

 • opis przedsiębiorstwa dłużnika wraz z informacją o aktualnym oraz przyszłym stanie podaży i popytu w sektorze rynku, na którym przedsiębiorstwo działa,
 • analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;
 • proponowaną przyszłą strategię prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz informację na temat poziomu i rodzaju ryzyka;
 • opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych
 • wskazanie kosztów działań restrukturyzacyjnych,
 • harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych
 • termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego;
 • opis zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji;
 • opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców, wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i wykazania zapotrzebowania na nią;
 • projektowane zyski i straty na kolejne pięć lat oparte na co najmniej dwóch prognozach;
 • imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za wykonanie układu;
 • imiona i nazwiska autorów planu restrukturyzacyjnego;
 • datę sporządzenia planu restrukturyzacyjnego.

Plan restrukturyzacyjny może być ograniczony, jeżeli z uwagi na wielkość lub charakter przedsiębiorstwa dłużnika ustalenie wszystkich informacji wymienionych w ust. 1 nie jest możliwe albo nie jest niezbędne do dokonania oceny możliwości wykonania układu. Ograniczenie planu restrukturyzacyjnego wymaga uzasadnienia.