Przejdź do nawigacji strony

Menu

Zgłaszanie wierzytelności

Wychodząc naprzeciw zapytaniom i potrzebom rynku, dla naszych Klientów przygotowaliśmy usługi w postaci reprezentacji i konsultacji w sprawach, w których są wierzycielami. Dotyczy to zarówno spraw upadłościowych, jak i restrukturyzacji. Z uwagi na wieloletnie doświadczenia w pracy jako syndyk i doradca restrukturyzacyjny jesteśmy w stanie odpowiednio ocenić stan sprawy i aktywnie zareagować. Umożliwiamy profesjonalną pomoc w przygotowaniu zgłoszenia wierzytelności, następnie aktywny udział w toku postępowania po ogłoszeniu upadłości, kontakt z syndykiem i zarządcą, monitorowanie stanu sprawy w sądzie i organach egzekucyjnych.

Prawo Upadłościowe i Prawo Restrukturyzacyjne dale wierzycielowi szereg narzędzi, które pozwolą na realną ocenę sytuacji  i określenie możliwych dla wierzyciela do uzyskania kwot.

Instrumenty dostępne dla wierzyciela takie jak złożenie sprzeciwu od czynności syndyka, wnioski, dostęp do akt, wnioski dotyczące planu spłaty są nam znane z uwagi na prowadzone dotąd przez syndyk Ewelinę Pernet-Szóstak postępowania. W naszej praktyce zauważamy tendencje braku aktywnego korzystania przez wierzycieli zarówno w sanacji, jak i postępowaniu upadłościowym oraz restrukturyzacji.

Wierzyciel ma możliwość składania zażaleń, skarg na czynności syndyka, wniosków w toku postępowania. Ważnym elementem działań w imieniu wierzyciela jest uzyskiwanie informacji w odpowiednim czasie, ponieważ syndyk nie zawiadamia wierzyciela o każdej czynności a to ze strony pełnomocnika wierzyciela konieczny będzie nakład pracy oraz aktywność aby ustalić jaki jest stan sprawy. Często terminy do złożenia środków odwoławczych w sanacji, restrukturyzacji będą biegły od opublikowania obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, co wymaga śledzenia dostępnych informacji i działanie o terminie. Należy zadać sobie pytanie, jakie mogą być konsekwencje braku złożenia na przykład zgłoszenia wierzytelności w ustawowym terminie. Taka sytuacja może się dla wierzyciela skończyć dodatkowymi kosztami, ponieważ z tytułu spóźnionego zgłoszenia pobierana jest przez syndyka zryczałtowana opłata, zależna od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia publikowanego przez GUS.

Inne bardziej radykalne konsekwencje mogą powodować brak ujęcia na liście wierzytelności, zwrot zgłoszenia wierzytelności, przedawnienie roszczenia, pominięcie w planie spłaty, pominięcie w planie podziału kwot uzyskanych z likwidacji przez syndyka. Pamiętajmy, że zgłoszenie wierzytelności jest czynnością praną, która może mieć wpływ na przerwanie biegu przedawnienia, dlatego ważne aby trafiło ono do odpowiedniego organu. Zaznaczmy, że ze względu na zmieniający się stan prawny zgłoszenie może być aktualnie składane albo do sądu na ręce sędziego komisarza albo bezpośrednio do syndyka. Wierzyciel nie ma prawa wyboru instytucji do której zgłasza wierzytelność, jest związany aktualnym stanem prawnym. Poważna zmiana przepisów prawa upadłościowego została wprowadzona w marcu 2020, dlatego zależnie od tego, kiedy zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości zgłoszenie może być składane jeszcze na postawie przepisów sprzed nowelizacji. Warto mieć tego świadomość i pamiętać o poważnych skutkach wpływu zgłoszenia do niewłaściwego organu. Stąd nasza pomoc w procesie przygotowania zgłoszenia i czuwania nad prawidłowym umieszczeniem wierzyciela na liście lub spisie wierzytelności może okazać się konieczna i cenna.

W naszej ocenie z powyżej wymienionych powodów konieczna jest precyzyjna i przemyślana strategia, która pozwoli wierzycielowi najlepiej zadbać o jego interesy.