Pierwsze kroki przed spotkaniem z doradcą restrukturyzacyjnym radzimy wykonać w porozumieniu z księgowością. Konieczne będzie przygotowanie spisu należności i zobowiązań. Zobowiązania powinny obejmować podanie danych wierzyciela – nr NIP lub KRS, dane adresowe, data wymagalności zobowiązania, tytuł zobowiązania. Dzięki temu usprawnimy przygotowanie wniosku.

Dobrze aby przygotować również aktualne informacje o bieżących miesięcznych kosztach i wpływach.

Zależnie od wyboru ścieżki postępowania, możemy przygotować wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego – restrukturyzacja, która będzie obejmowała złożenie wstępnego planu restrukturyzacyjnego. Decyzję w sprawie według przepisów Ustawy Prawo Restrukturyzacyjne podejmuje sąd. Ogłoszenie otwarcia sanacji następuje w stosunkowo krótkim czasie. Jeżeli wniosek o ogłoszenie sanacji nie zawiera nieprawidłowości ogłoszenie może nastąpić w ciągu siedmiu dni od złożenia wniosku.

Data ogłoszenia postępowania przez sąd jest datą graniczną, która powoduje traktowanie zobwiązań powstałych przed tą datą jako objętych postępowaniem.

W naszym biurze w Poznaniu pomagamy ocenić realne szanse na ogłoszenie sanacji, restrukturyzację zobowiązań, umorzenie wierzytelności.