Restrukturyzacja zadłużenia

Co daje ogłoszenie sanacji? Przede wszystkim otwiera możliwość negocjacji z wierzycielami korzystnych rozwiązań i ich spłaty bez konieczności obawiania się egzekucji. Według ustawy po ogłoszeniu sanacji wszystkie postępowania egzekucyjne są zawieszane. Postępowania sądowe mogą być prowadzone, ale dzieje się to już z udziałem zarządcy. Sanacja daje dłużnikowi przede wszystkim czas. Ogłoszenie postępowania sanacyjnego jest pierwszym krokiem. Ogłoszenie postępowania daje czas na około rok, czasem dłużej, gdyż od  powoduje to rozpoczęcie prac przez dłużnika i zarządcę nad stworzeniem planu restrukturyzacyjnego. Działania wstępne to ustalenie spisu wierzytelności spornych i bezspornych. Zarządca sporządza też spis masy sanacyjnej tj. majątku dłużnika. Dalsza realizacja planu restrukturyzacyjnego i działania w postępowaniu sanacyjnym to spłata w ratach, możliwe umorzenie części zobowiązań. Współpraca zarządcy i dłużnika umożliwia działania takie jak windykacja wierzytelności, reorganizacja podmiotu, zmiana struktury zatrudnienia. Jednocześnie możliwe jest zwolnienie części zabezpieczonego majątku spod zajęcia i normalne funkcjonowanie działalności gospodarczej.

Przyspieszone postępowanie sanacyjne

Możliwe z naszej strony działania to przygotowanie do złożenia wniosku samodzielnie skonstruowanego przesz dłużnika przy pomocy doradcy restrukturyzacyjnego. Skutki mogą być dość szybko odczuwalne z uwagi na konieczne ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Złożenie samego wniosku wymaga uproszczonego przygotowania propozycji spłaty wierzycieli, sporządzenia ich spisu. Samo ogłoszenie zależy od ilości wniosków, które wpływają do Monitora, co może powodować czasem oczekiwanie dłuższe niż 7 dni, ponieważ popularność tego rozwiązania mocno wzrosła a możliwości publikacji wniosków nie tylko z Poznania, lecz z terenu całej Polski są ograniczone. Pamiętajmy że ogłoszenie w Monitorze nie spowoduje zwolnienia spod zajęcia zajęć egzekucyjnych majątku dokonanych przed ogłoszeniem.

Często zależenie od czasu oczekiwania bardziej skuteczne może okazać się złożenie wniosku w tradycyjnej procedurze, czyli rozpoznanie wniosku o ogłoszenie sanacji przez sąd. Oczekiwanie w takim przypadku wyniesie około siedmiu dni.